Get Adobe Flash player

ข้อมูลพื้นฐาน

ด้านการเมืองและการบริหาร

ด้านการเมืองและการบริหาร - 5.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

ด้านการเมือง – การบริหาร  โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน
                เทศบาลตำบลเชียงกลาง  เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาล  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
      สภาเทศบาล    ประกอบด้วยสมาชิกที่ประชาชนเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  มีจำนวน 12 คน ดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี สภาเทศบาลมีประธานหนึ่งคน   และรองประธานสภาหนึ่งคน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล
        ผู้บริหารท้องถิ่น  ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีหนึ่งคนซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นและมีรองนายกเทศมนตรีหนึ่งคนพร้อมที่ปรึกษา  ซึ่งนายกเทศมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง  โดยมีนายกเทศมนตรีทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร และปลัดเทศบาล ทำหน้าที่ฝ่ายปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลซึ่งเป็นข้าราชการประจำ  แบ่งส่วนราชการได้ดังนี้
1.   สำนักปลัด                
2.   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.   กองวิชาการและแผนงาน        
4.   กองช่าง
5.   กองคลัง                
6.   กองการศึกษา                
        อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล  คือ
    ตามมาตรา 50 ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  มีดังต่อไปนี้
        1.  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
        2.  ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
        3.  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
        4.  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
        5.  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
        6.  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
        7.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ
        8.  บำรุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
        9.  หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล   
    อำนาจหน้าที่ที่จะเลือกปฏิบัติ
             

การคลังท้องถิ่น
    รายรับ – รายจ่าย  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  2554 (30  กันยายน  2554)
    รายรับ    จำนวน      43,881,477.72  บาท
    รายจ่าย    จำนวน  41,892,761.65  บาท

      บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชน
                     สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่แกนนำชุมชน/ประชาคม ให้มีศักยภาพที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน  และรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้ตื่นตัวกับกระแสการมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในกิจกรรมต่าง ๆ
      การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต – ทรัพย์สินและสวัสดิการของประชาชน
                     การรักษาความสงบเรียบร้อยจะอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยเฉพาะจะเป็นสถานที่และบุคคลเป้าหมายหรือโบราณสถานที่ทรงคุณค่าต่าง ๆ
สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
        สถิติการเลือกตั้ง
                 สถิติผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาลตำบลเชียงกลาง
                  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2554 จำนวน 7,911 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 5,054 คน คิดเป็นร้อยละ 64.26 จำนวนบัตรเสีย 244 ใบ คิดเป็นร้อยละ 4.80   
                 สถิติผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงกลาง
                 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2554 จำนวน 7,911 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 5,054 คน คิดเป็นร้อยละ 64.26 จำนวนบัตรเสีย 170 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.36    
    การเลือกตั้งไม่มีปัญหา/อุปสรรคแต่ประการใด

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 0.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
              ทรัพยากรน้ำ   
                   ทรัพยากรน้ำส่วนใหญ่ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ลำห้วยที่ไหลมาจากภูเขาทางทิศตะวันออกของเทศบาล  และทางทิศเหนือติดกับแม่น้ำน่านซึ่ง แหล่งน้ำเหล่านี้จะนำมาใช้ในการเกษตร  และอุปโภค บริโภค และในบางฤดูกาลจะมีปัญหาขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่ของเขตเทศบาล  โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง
              ทรัพยากรป่าไม้   
                   พื้นที่ป่าไม้ในเขตเทศบาลมีเล็กน้อย  เพราะในเขตเทศบาลเป็นเขตชุมชน
             ทรัพยากรธรณี   
                   ไม่พบทรัพยากรธรณีที่สำคัญในเขตเทศบาล
             11.4  สภาพสิ่งแวดล้อม   
                   คุณภาพสิ่งแวดล้อมยังคงสภาพที่ดี

การคมนาคม

การคมนาคม - 0.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

การคมนาคม
      การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในหมู่บ้าน  ตำบล  ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพประกอบกับเส้นทางที่ใช้ติดต่อกันระหว่างอำเภอ ซึ่งใช้ทางหลวงแผ่นดินสาย  น่าน – ทุ่งช้าง  หมายเลข  1080 ใช้เดินทางไปสู่อำเภอปัว   และอำเภอทุ่งช้าง  มีรถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพฯ – ทุ่งช้าง   และสายทุ่งช้าง – เชียงใหม่  เดินทางจากทุ่งช้างไปสู่จังหวัดอื่นทำให้เกิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้เกิดความคล่องตัว
               การจราจร
      ได้ประสานกับสถานีตำรวจภูธรเชียงกลาง  เกี่ยวกับการจัดระบบการจราจรในย่านชุมชนหนาแน่น   และตั้งงบประมาณการจัดทำป้ายเครื่องหมายจราจร  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง และสัญญาณไฟจราจรเตือนตามแยกที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ฯลฯ  เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
               การใช้ที่ดิน
      ได้มีการวางแผนการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับความเจริญของท้องที่  เช่น  การพัฒนาที่ดินบริเวณที่ติดถนนหรือย่านชุมชน  ได้ก่อสร้างอาคารพาณิชย์  และบริเวณที่มีดินอุดมสมบูรณ์ก็ให้มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหรือการทำไร่  ทำนา  ทำสวน

ด้านประชากรและสังคม

ด้านประชากรและสังคม - 0.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

ประชากร

ตารางแสดงจำนวนหลังคาเรือนแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเชียงกลาง

ข้อมูล ณ วันที่ พฤษภาคม สิงหาคม 2555

ตำบล หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนบ้าน/หลัง

เชียงกลาง

1

2

3

5

9

10

11

13

ศรีอุดม

เชียงโคม

เจดีย์ 1

สบกอน 1

งิ้ว

เจดีย์ 2

สบกอน 2

สบกอน 3

193

153

226

364

35

198

409

256

พญาแก้ว

1

2

3

น้ำคา

คันนา

พูล

212

189

91

เปือ

1

2

4

5

6

7

8

11

15

หนองแดง

นาหนุน

สันทนา

วังว้า

ห้วยเลื่อน

ดอนสบเปือ

ป่าแดง

รัชดา 1

รัชดา 2

183

81

38

19

32

97

120

267

299

รวม 3,463

      

                                 การศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาในระบบโรงเรียน

                - มีวัดและสำนักสงฆ์                                  จำนวน       8     แห่ง

                - โรงเรียนสังกัด สพฐ.                                 จำนวน      7     แห่ง

                - โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา                           จำนวน     1     แห่ง

                -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน                  จำนวน      3     แห่ง

                -   โรงเรียนปริยัติธรรม                                 จำนวน      1     แห่ง

                                การสาธารณสุข

                มีการให้บริการสาธารณสุข   โดยมีสถานบริการดังนี้

                - โรงพยาบาล   ขนาด 30 เตียง                     จำนวน      1      แห่ง

            - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ                       จำนวน      1      แห่ง

                - สถานีอนามัยประจำตำบล                           จำนวน      3     แห่ง

                - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                              จำนวน      1      แห่ง

                - สถานพยาบาลเอกชน                                จำนวน      1      แห่ง

                               ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

มีสถานีตำรวจภูธรเชียงกลาง 1 แห่ง ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในชุมชนให้สงบร่มเย็น

ด้านอาชีพและเศรษฐกิจโดยรวม

ด้านอาชีพและเศรษฐกิจโดยรวม - 0.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

ด้านอาชีพและเศรษฐกิจโดยรวม
        สภาพเศรษฐกิจมีการประกอบอาชีพการเกษตรกรรมเป็นหลัก  
        1.  เช่น  การทำนา  ทำไร่  โดยมีการปลูกข้าว  ถั่วเหลือง  ถั่งลิสง  ยาสูบ  และปลูกไม้ผล  ได้แก่  มะม่วง  มะขามหวาน  ลำไย  ลิ้นจี่  เป็นต้น  
        2.  การประกอบอาชีพด้านพาณิชยกรรม  จะเป็นการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น  ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลและชุมชนโดยรอบ  และมีบางส่วนของประชากรในวัยแรงงานที่ออกไปทำงานในจังหวัดอื่น  โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและต่างประเทศ

 

ด้านเศรษฐกิจ
                 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ / รายได้ประชากร
                 การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาล  คือ  การเกษตรกรรม  การค้าขาย และรับจ้างทั่วไป  
                 การเกษตรกรรม
                   ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร  ทำการเกษตรกรรม
    ปลูกพืชไร่    ได้แก่    ข้าว   ข้าวโพด   ถั่วลิสง  ยางพารา
    ปลูกผลไม้    ได้แก่     ลำไย   มะม่วง
    ปลูกพืชผัก    ได้แก่    ผักกาดเขียวปลี  ถั่วฝักยาว  กระเทียม
      เทศบาลจะสนับสนุนและพัฒนาเกษตรกรรมของราษฎรให้สามารถเพิ่มรายได้และผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดหาแหล่งน้ำในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจทุกชนิด   ซึ่งมีการส่งเสริมการปลูกโดยสหกรณ์การเกษตรและบริษัทเอกชน
                การอุตสาหกรรม
                 การอุตสาหกรรมในครัวเรือน  เช่น  การจัดตั้งกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง  ในหมู่บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 1  ตำบลเชียงกลาง   การจัดตั้งกลุ่มทอพรมเช็ดเท้า  ในหมู่บ้านเจดีย์ 1  หมู่ที่ 3  ตำบลเชียงกลาง
  การพาณิชยกรรม / การบริการ
          การพาณิชยกรรม
          มีการประกอบการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านอุปโภค – บริโภค  ของประชาชน สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจและประชาชนได้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพซึ่งก่อให้เกิดผลผลิต  การบริการ  การหมุนเวียนของเงิน   การสร้างงานเพิ่มขึ้นในชุมชน อันจะทำให้ฐานะความเป็นอยู่ทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นสถานที่ประกอบการ         พาณิชยกรรมดังกล่าว มีดังนี้
        -   สหกรณ์การเกษตร                      จำนวน   1   แห่ง
        -   สถานที่บริการน้ำมันเชื้อเพลิง        จำนวน   3   แห่ง
        -   ธนาคาร                                   จำนวน   2   แห่ง

               การบริการ
          การบริการขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนในเขตเทศบาลไม่ว่าจะเป็นในด้านสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในด้านการศึกษาการรักษาพยาบาล  และให้บริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ฯลฯ เป็นต้น สถานที่ประกอบธุรกิจทางด้านการบริการได้แก่
        -   ตลาดสด                         จำนวน    3  แห่ง
        -   ร้านค้าเบ็ดเตล็ด                จำนวน  82  แห่ง
        -   สถานบริการร้านอาหาร        จำนวน   19 แห่ง
                    การท่องเที่ยว
          วัดหนองแดง  เป็นสถาปัตยกรรมไทลื้อ  ตั้งอยู่บ้านหนองแดง  หมู่ที่ 1  ตำบลเปือ  เป็นโบราณสถานเก่าแก่ของล้านนาไทย  ก่อสร้างโดยช่างชาวไทยลื้อ (แคว้นสิบสองปันนา)  มีอายุประมาณ 200  ปีเศษ  ตัวฐานกว้าง 10.70 เมตร  ยาว 17.60 เมตร  กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2524  
          สถานที่บริการที่พัก            
มีสถานที่พักบริการ    จำนวน   5   แห่ง
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.

เทศบาลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

โทรศัพท์    054-797-102

Fax 054-797-102 ต่อ 19

Power by nokcom email: puadotcom@hotmail.com Tel.092-510-4251