Get Adobe Flash player

การคมนาคม

การคมนาคม - 0.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

การคมนาคม
      การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในหมู่บ้าน  ตำบล  ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพประกอบกับเส้นทางที่ใช้ติดต่อกันระหว่างอำเภอ ซึ่งใช้ทางหลวงแผ่นดินสาย  น่าน – ทุ่งช้าง  หมายเลข  1080 ใช้เดินทางไปสู่อำเภอปัว   และอำเภอทุ่งช้าง  มีรถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพฯ – ทุ่งช้าง   และสายทุ่งช้าง – เชียงใหม่  เดินทางจากทุ่งช้างไปสู่จังหวัดอื่นทำให้เกิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้เกิดความคล่องตัว
               การจราจร
      ได้ประสานกับสถานีตำรวจภูธรเชียงกลาง  เกี่ยวกับการจัดระบบการจราจรในย่านชุมชนหนาแน่น   และตั้งงบประมาณการจัดทำป้ายเครื่องหมายจราจร  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง และสัญญาณไฟจราจรเตือนตามแยกที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ฯลฯ  เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
               การใช้ที่ดิน
      ได้มีการวางแผนการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับความเจริญของท้องที่  เช่น  การพัฒนาที่ดินบริเวณที่ติดถนนหรือย่านชุมชน  ได้ก่อสร้างอาคารพาณิชย์  และบริเวณที่มีดินอุดมสมบูรณ์ก็ให้มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหรือการทำไร่  ทำนา  ทำสวน
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.

เทศบาลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

โทรศัพท์    054-797-102

Fax 054-797-102 ต่อ 19

Power by nokcom email: puadotcom@hotmail.com Tel.092-510-4251