Get Adobe Flash player

ด้านอาชีพและเศรษฐกิจโดยรวม

ด้านอาชีพและเศรษฐกิจโดยรวม - 0.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

ด้านอาชีพและเศรษฐกิจโดยรวม
        สภาพเศรษฐกิจมีการประกอบอาชีพการเกษตรกรรมเป็นหลัก  
        1.  เช่น  การทำนา  ทำไร่  โดยมีการปลูกข้าว  ถั่วเหลือง  ถั่งลิสง  ยาสูบ  และปลูกไม้ผล  ได้แก่  มะม่วง  มะขามหวาน  ลำไย  ลิ้นจี่  เป็นต้น  
        2.  การประกอบอาชีพด้านพาณิชยกรรม  จะเป็นการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น  ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลและชุมชนโดยรอบ  และมีบางส่วนของประชากรในวัยแรงงานที่ออกไปทำงานในจังหวัดอื่น  โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและต่างประเทศ

 

ด้านเศรษฐกิจ
                 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ / รายได้ประชากร
                 การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาล  คือ  การเกษตรกรรม  การค้าขาย และรับจ้างทั่วไป  
                 การเกษตรกรรม
                   ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร  ทำการเกษตรกรรม
    ปลูกพืชไร่    ได้แก่    ข้าว   ข้าวโพด   ถั่วลิสง  ยางพารา
    ปลูกผลไม้    ได้แก่     ลำไย   มะม่วง
    ปลูกพืชผัก    ได้แก่    ผักกาดเขียวปลี  ถั่วฝักยาว  กระเทียม
      เทศบาลจะสนับสนุนและพัฒนาเกษตรกรรมของราษฎรให้สามารถเพิ่มรายได้และผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดหาแหล่งน้ำในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจทุกชนิด   ซึ่งมีการส่งเสริมการปลูกโดยสหกรณ์การเกษตรและบริษัทเอกชน
                การอุตสาหกรรม
                 การอุตสาหกรรมในครัวเรือน  เช่น  การจัดตั้งกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง  ในหมู่บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 1  ตำบลเชียงกลาง   การจัดตั้งกลุ่มทอพรมเช็ดเท้า  ในหมู่บ้านเจดีย์ 1  หมู่ที่ 3  ตำบลเชียงกลาง
  การพาณิชยกรรม / การบริการ
          การพาณิชยกรรม
          มีการประกอบการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านอุปโภค – บริโภค  ของประชาชน สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจและประชาชนได้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพซึ่งก่อให้เกิดผลผลิต  การบริการ  การหมุนเวียนของเงิน   การสร้างงานเพิ่มขึ้นในชุมชน อันจะทำให้ฐานะความเป็นอยู่ทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นสถานที่ประกอบการ         พาณิชยกรรมดังกล่าว มีดังนี้
        -   สหกรณ์การเกษตร                      จำนวน   1   แห่ง
        -   สถานที่บริการน้ำมันเชื้อเพลิง        จำนวน   3   แห่ง
        -   ธนาคาร                                   จำนวน   2   แห่ง

               การบริการ
          การบริการขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนในเขตเทศบาลไม่ว่าจะเป็นในด้านสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในด้านการศึกษาการรักษาพยาบาล  และให้บริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ฯลฯ เป็นต้น สถานที่ประกอบธุรกิจทางด้านการบริการได้แก่
        -   ตลาดสด                         จำนวน    3  แห่ง
        -   ร้านค้าเบ็ดเตล็ด                จำนวน  82  แห่ง
        -   สถานบริการร้านอาหาร        จำนวน   19 แห่ง
                    การท่องเที่ยว
          วัดหนองแดง  เป็นสถาปัตยกรรมไทลื้อ  ตั้งอยู่บ้านหนองแดง  หมู่ที่ 1  ตำบลเปือ  เป็นโบราณสถานเก่าแก่ของล้านนาไทย  ก่อสร้างโดยช่างชาวไทยลื้อ (แคว้นสิบสองปันนา)  มีอายุประมาณ 200  ปีเศษ  ตัวฐานกว้าง 10.70 เมตร  ยาว 17.60 เมตร  กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2524  
          สถานที่บริการที่พัก            
มีสถานที่พักบริการ    จำนวน   5   แห่ง
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.

เทศบาลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

โทรศัพท์    054-797-102

Fax 054-797-102 ต่อ 19

Power by nokcom email: puadotcom@hotmail.com Tel.092-510-4251