Get Adobe Flash player

บริการผ่านระบบ One Stop Service

Eservice small icon

โครงการประชาคม 2559

โครงการประชาคม 2559 - 0.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจกระบวนการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 4 มีนาคม 2559  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงกลางและผู้นำหมู่บ้าน 20 หมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงกลาง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงกลาง เข้าร่วมซักซ้อมและทำความเข้าใจในการจัดทำประชาคมประจำปี 2559 โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลเชียงกลางเป็นประธานในการจัดประชุมครั้งนี้

 

 

0020      0021

 

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

วันที่ 18 มีนาคม 2559 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงกลาง  ส่วนราชการในอำเภอเชียงกลางและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงกลาง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงกลาง ในการจัดทำประชาคมระดับตำบลเพื่อขอบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงกลางตามมติที่ประชุมเห็นควร ซึ่งโครงการต่างๆนั้นได้มาจากการลงพื้นที่จัดทำประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงกลาง ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ตามหลักประชาธิปไตย โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลเชียงกลางและคณะผู้บริหาร เข้าร่วมในการจัดทำประชาคมระดับตำบลในครั้งนี้

0022      0023

 

 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

โทร. 054-797102  ต่อ 24 

 
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.

เทศบาลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

โทรศัพท์    054-797-102

Fax 054-797-102 ต่อ 19

Power by nokcom email: puadotcom@hotmail.com Tel.092-510-4251