Get Adobe Flash player

บริการผ่านระบบ One Stop Service

Eservice small icon

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557-2562

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557-2562 - 0.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

191259003


      

  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2562

- หน้าปก,สารบัญ

ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 (1)

- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 (2)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2563

 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2563

  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2564

 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2564(ประกาศ)

  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2565

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2565(ประกาศ)

  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2566

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2566(ประกาศ)

  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2567

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 (ประกาศ)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.

เทศบาลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

โทรศัพท์    054-797-102

Fax 054-797-102 ต่อ 19

Power by nokcom email: puadotcom@hotmail.com Tel.092-510-4251