Get Adobe Flash player

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ - 0.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

 

ไกเทศบาลเชยงกลาง

 

 ความหมายของตราสัญลักษณ์

 

   ไก่ฟ้า   หมายถึง ปีที่ก่อตั้งคือ ปีระกา ไก่ฟ้าเป็นไก่ที่มีตระกูลสูง  มีความสง่า  สวยงาม

         ทุ่งนา   หมายถึง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

         ภูเขา   หมายถึง สภาพภูมิประเทศที่ล้อมรอบด้วยภูเขา

   หางไก่สามเส้น  หมายถึง แม่น้ำสามสายในเขตเทศบาลตำบลเชียงกลาง ประกอบด้วย

  แม่น้ำน่าน  แม่น้ำกอน  แม่น้ำเปือ

         ริ้วลายไทนรูปรวงข้าว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์

Facebook Like Box
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.

เทศบาลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

โทรศัพท์    054-797-102

Fax 054-797-102 ต่อ 19

Power by nokcom email: puadotcom@hotmail.com Tel.092-510-4251