Get Adobe Flash player

แบบสอบถาม

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคณะผู้บริหาร

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบประเมินความพึงพอใจแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ช่วงโกดังนายอนุสรณ์ ปันหล้า ถึง ถนนสู่พื้นที่ทำการเกษตร บ้านเจดีย์ หมู่ 10 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

2.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายยัง พงษ์ขัน ถึงถนนสายน่าน-ทุ่งช้าง บ้านเจดีย์ หมู่ 10 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

3.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบ้านนายสมเกียรติ ฝีปากเพราะ ถึงทุ่งเป้าเหนือ บ้านรัชดา หมู่ 15 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

4.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย10 บ้านน้ำคา หมู่1 ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

5.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางไปบ่อน้ำแก้ว บ้านศรีอุดม หมู่ 1 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

6.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมบันไดลงสู่นาทุ่งพูล ช่วงบ้านนายชินดนัย การินทร์ ถึงลำห้วยพูล บ้านพูล ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

7.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาทุ่งเปือ ตลอดสาย บ้านหนองแดง หมู่1 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

8.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำเป้า จากนานายมา เวทำ ถึงที่นานายจันทร์ อุ่นใจ บ้านเจดีย์ หมู่ 3 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

9.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างร้านสะดวกซื้อ บ้านสบกอน หมู่ 11 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

10.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างเหมืองซอย7 บ้านน้ำคา หมู่ 1 ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

11.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากดงวังว้าถึงสะพานลำน้ำเปือ บ้านห้วยเลื่อน หมู่ 6 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

12.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางอัมพรรณ ถึงบ้าน ร.ต.วิโรจน์ ถึงลำน้ำเป้า บ้านเจดีย์ หมู่ 10 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

13.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.ช่วงนานายแก้ว อินทำ ถึงลำน้ำกอน บ้านสบกอน หมู่ 13 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

14.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย6 บ้านน้ำคา หมู่ 1 ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

 15.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองโค้ง บ้านสบกอน หมู่ 13 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

16.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ่อขยะหมู่บ้านถึงถนนพระธาตุดอยแก้ว-นาหนุน บ้านป่าแดง หมู่ 8 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

17.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกทับผิวถนนคอนกรีต ถนนสายหลักบ้านดอนสบเปือตลอดสาย บ้านดอนสบเปือ หมู่ 7 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

18.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำช่วงบ้านนายสมบูรณ์ อินทำ ถึง บ้านนางละมัย เวทำ บ้านสบกอน หมู่ 5 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

19.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ช่วงบ้านนางจารี ฝีปากเพราะ ถึงบ้านนายชวน ซ้อนพุฒิ บ้านรัชดา หมู่ 15 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

20.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำช่วงสามแยกบ้านนายสัมพันธ์ ซอเสียง ถึง ลำห้วยข้างที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง บ้านสบกอน หมู่ 11 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

21.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.บริเวณที่นานายอินเขียน ถึง นานายสนิท จักรอะโน บ้านศรีอุดม หมู่1 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

22.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.สายนาตีนดอย นาทุ่งเปือ บ้านหนองแดง หมู่ 1ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

23.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ ก่อสร้างลำเหมือง คสล.สายนาทุ่งเหล่าตลอดสาย บ้านเชียงโคม หมู่ 2 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

24.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.เหมืองดอนครูบา จากถนนสายน่าน-ทุ่งช้าง ถึง นานายธวัช แสงรัตน์ บ้านเจดีย์ หมู่ 3 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

25.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.ดอนต้นไฮ จากนานางพิน ปันหล้า ถึง นานายประดิษฐ์ ละม่อม บ้านเจดีย์ หมู่ 3 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

26.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.นาป่าบง บ้านศรีอุดม หมู่ 1 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

 27.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.ลำเหมืองกลาง พร้อมก่อสร้างอุโมงค์ลอดเหลี่ยม พร้อมเรียงกล่องแกเบี้ยนลำห้วยงิ้ว บ้านงิ้ว หมู่ 9 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

28.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.สายนาแพะ ช่วงนานายปฐมภพ ถึง นานายคำ บ้านเจดีย์ หมู่ 10 9 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

29.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.สายนาแพะ ช่วงนานายปฐมภพ ถึง นานายคำ บ้านเจดีย์ หมู่ 10 9 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

30.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.หนองโค้งลงน้ำน่าน บ้านสบกอน หมู่ 13 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

31.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างลำเหมืองเก้าม่วงจากที่นานายสวาท วรกมลธรรม ถึง ถนนสายน่าทุ่งช้าง บ้านเจดีย์ หมู่ 3 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

32.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างลำเหมืองช่วงนานายสมัย สิทธิการ ถึง นานายพล อินทำ บ้านสบกอน หมู่ 13 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

33.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างลำเหมืองซอย 7 บ้านน้ำคา หมู่ ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

34.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างลำเหมืองดอนเหมืองใหญ่ ช่วงนานายแต่ง อินทำ ถึง วัดห่าง(ดอนครูบา) บ้านสบกอน หมู่ 13 ตำบเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

35.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างลำเหมืองไส้ไก่ ช่วงนานายสนอง จิตตรง ถึง นานายพินิจ จิตตรง เส้นใต้วัดจอมราษฎร์ บ้านวังว้า หมู่ 5 ตำบเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

36.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการขยายไหล่ทาง 2ข้าง ช่วงข้างร้านแสงทองวัสดุก่อสร้างถึงแยกหน้าโครงการฯ บ้านสบกอน หมู่ 5 ตำบลเชียงกลางอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

37.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการขยายไหล่ทาง 2ข้าง ช่วงบ้านนางคำสร้อย อินทำ ไปถึงโรงฆ่าสัตว์ บ้านสบกอน หมู่ 5 ตำบลเชียงกลางอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

38.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการขยายไหล่ทางช่วง บ้านนายสงวน อินทำ ถึง บ้านนายวิทยา จิณะแสน บ้านสบกอน 5 ตำบลเชียงกลางอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

39.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านให้เป็นถนนแอสฟัลท์ติก ซอย 4 บ้านรัชดา หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

40.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการปรับปรุงรอบสระประจำหมู่บ้าน บ้านรัชดา หมู่ 15 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

41.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการป้องกันตลิ่งพังลำน้ำล้อม บ้านนาหนุน หมู่ 2 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

42.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการเรียงหินแกเบี้ยน ช่วงนานายธนวัตร ขอดเตชะ ถึง นานายธนพล ขอดเตชะ บ้านงิ้ว หมู่ 9 อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

43.แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน บ้านสันทนา หมู่4 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

Facebook Like Box

แผนที่
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.

เทศบาลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

โทรศัพท์    054-797-102

Fax 054-797-102 ต่อ 19

Power by nokcom email: puadotcom@hotmail.com Tel.092-510-4251